به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه آینده‌نگری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت، با موضوع “شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت” در فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد.

در این نشست با مرور تجارب کشورهای مختلف، مرز بین حکمرانی سلامت و تولیت سلامت بازتبیین شد و جایگاه حکمرانی سلامت به‌عنوان وظیفه‌ای اساسی برای شورای سلامت و امنیت غذایی مورد تاکید قرار گرفت.

حمید بهلولی دکترای سیاست‌گذاری عمومی و کارشناس ارشد دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی، گفت: هر اقدامی که صورت می‌گیرد، باید در راستای دانش و نظریه باشد و موضوع نظریه‌پردازی در فرهنگستان علوم پزشکی موضوعی اولویت دار است.

وی ادامه داد: منظور از شاخص‌های اساسی، مجموعه کلان ملی است که بر اساس علل ریشه‌ای مشکلات سلامت عمومی، اهداف سازمانی و برنامه اولویت دار نظام سلامت و مبتنی بر زنجیره نتایج انتخاب شده‌اند.

بهلولی خاطرنشان کرد: هدف از ارائه این شاخص‌ها، ارائه تصویری جامع برای درک روند و تصویر هر مقطع از وضعیت سلامت جمعیت، سلامت عمومی و عملکرد نظام سلامت کشور در سطح کلان است.

کارشناس ارشد دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی اذعان داشت: شاخص‌های فنی بهداشت بیشتر بر جنبه‌های خاص و عملکردهای عملیاتی سیستم بهداشت و درمان متمرکز است، در حالی که شاخص‌های ملی حکمرانی سلامت به جنبه‌های کلان توسعه‌ای و مدیریتی نظام سلامت می‌پردازند.

وی تاکید کرد: وجود شاخص‌های اساسی سلامت در کشور به این جهت ضروری است که به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه سیاست‌های سلامت کشور برای مداخله‌گری آگاه از شواهد کمک می‌کند.

در نشست “شاخص‌های اساسی حکمرانی سلامت”، چارچوب پیشنهادی و گزارش تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت مبتنی بر بند ۳ ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور ارائه گردید.

source

توسط salamatsun