اعتباربخشی ۲۴۵ بیمارستان تا پایان مرداد/ ۶۰ درصد بیمارستان‌های کشور درجه یک هستند

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه حدود یک‌هزار بیمارستان طی ششمین دوره اعتباربخشی به صورت کامل ارزیابی می‌شوند؛ براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در مرحله…