بر اساس این گزارش ۱۰ سهم پرنوسان مثبت در بورس عبارتند از؛ ثشرق، ثفارس، سدشت، فاذر، فاما، فخاس، ولصنم، لابسا، قنیشاو خوساز است.

سبقت گرفتگان هفته در رالی بورسهمچنین ۱۰ سهم با نوسان منفی در تالار بورس عبارتند از؛ آباد، ثامان، سصفها، قشهد،کسعدی، سقاین، غبهنوش، تکنو،خلنت و غاذر است.

سبقت گرفتگان هفته در رالی بورسگفتنی است در تالار فرابورس ۱۰ سهم پرنوسان مثبت عبارتند از، زنگان، ثپردیس، مفاخر، تماوند، سبزوا، ریشمک، شاوان، شملی، وهور و ثالوند است.

سبقت گرفتگان هفته در رالی بورسدر پایان ۱۰ سهم پرنوسان منفی در تالار فرا بورس عبارتند از؛ قشیر، نطرین، حپرتو، شاروم، غشهداب، غدانه، کمرجان، بپیوند، رافزا، افرا است.

سبقت گرفتگان هفته در رالی بورسsource

توسط