همکاری و کمک کردن به یکدیگر، باعث پیشرفت در کارها می شود؛ در تقویم ایران برای گسترش این فرهنگ، یک

نوشته روز تعاون امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper