در تقویم ایران، چهارمین روز از شهریور ماه را روز کارمند نامگذری کرده اند تا از خدمتگزاران این سرزمین، تجلیل

نوشته روز کارمند امسال چندمه؟ اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper