تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) بیماری است که به دنبال آلودگی انسان  با ویروس (Nairovirus) در خانواده Bunyaviridae که

نوشته تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF): بیماری مرگبار ولی قابل پیشگیری اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper