ایسنا/کردستان رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: هیچ بهانەای برای تفرقە بین مسلمانان پذیرفتە نیست و همە باید بە اسلام و دین خدا چنگ بزنیم.
مولوی اسحاق مدنی امروز (۲۹تیر) در اولین اجلاس منطقەای مجمع تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: قرآن کریم همە ادیان و امت‌های گذشتە را یک امت می‌داند.
وی عنوان کرد: قرآنی کە همە امت‌ها را یکی می‌داند، پس همە امت اسلامی را نیز یک امت می‌داند.
اسحاق مدنی بیان کرد: اگر اصطلاحات متعددی برای مسلمانان بە کار بردە می‌شود تنها برای شناختن بهتر آن‌ها است، وگرنە ماهیت همە امت اسلامی یکی است.
وی عنوان کرد: اتحاد برای امت‌ها اختیاری نیست بلکە یک فریضە الهی و از واجبات است و باید بە آن عمل کرد.
اسحاق مدنی خاطرنشان کرد: هیچ بهانەای برای تفرقە بین مسلمانان پذیرفتە نیست و همە باید بە اسلام و دین خدا چنگ بزنیم.
وی ادامە داد: ایجاد اتحاد و الفت بین مسلمانان یک موهبت الهی است و تنها راه جلب رحمت و موهبت الهی تبعیت از اوامر خداوند است.
اسحاق مدنی افزود: تاریخ سرشار از اختلاف اندیشە بین مسلمانان است و این اختلافات سرمنشاء تاریخی داشتە و دشمنان از این اختلاف اندیشە برای ایجاد تفرقە بین مسلمانان استفادە کردەاند.
وی یادآور شد: اختلاف صحابە، اختلاف اندیشە است، لذا این اختلاف‌ها بر علیە اسلام نبودە و هموارە در راستای پیشبرد اهداف اسلامی بودە است.
اسحاق مدنی ادامەداد: هر انسانی اندیشەای دارد اما این اختلاف نباید مانع از رسیدن ما بە اهداف اسلام باشد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد وحدت و امت واحدە امری محال نیست و امیدواریم روزی شاهد ایجاد امت واحدە در جهان باشیم و اسلام بە شان و شوکت و جایگاە اسلامی خود برسد.
امام جمعە شهر پاوە، ملا قادر قادری در ادامه اجلاس منطقەای وحدت اسلامی در خصوص تاثیر کنفرانس‌های وحدت اسلامی اظهار کرد: باتوجە بە احوال و اوضاع دنیا و فتنەهای متعدد علیه ایران و انقلاب این نشست‌ها موثر و مفید و از جنگ مذهبی و مقابلە مذاهب اسلامی جلوگیری کردە است.
وی عنوان کرد: ذات این جلسات مبارک است و محتوای این جلسات احترام بە مقدسات و اندیشەها و مذاهب و اقوام اسلامی است.
ماموستا قادر قادری با اشارە بە سنی مذهب بودن ۱٦ استان مرکزی کشور گفت: شاید وضعیت ما آنچنان کە شاید و باید مطلوب نیست اما نسبت بە سایر کشورها در وضعیت بهتری قرار داریم.
وی عنوان کرد: تفرقە امت اسلامی منشاء بیرونی دارد وگرنە اختلاف اندیشەها در راستای رسیدن بە اهداف اسلامی است.
انتهای پیام
source

شینگل
تولید محتوا
گوگل ادوردز

ورزشی خبری
اقتصادی خبری
سرگرمی خبری
علمی خبری
Proudly powered by WordPress | Theme: Newsup by Themeansar.

source

source

توسط salamatsun