تست RBC آزمایش خون یا شمارش گلبول قرمز خون (Red Blood Count) تستی است که پزشکان برای پی بردن به

نوشته RBC در آزمایش خون چیست؟ نتایج نرمال، بالا یا پایین بودن آن اولین بار در مجله قرمز. پدیدار شد.

source

توسط salamathyper